Медиация

Медиацията  е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която неутрално лице –медиатор подпомага комуникацията между страните за да  постигнат споразумение.  Медиация може да се прилага при граждански, търговски, семейни, трудови и административни спорове.
Принципи на медиацията:

Доброволност и равнопоставеност
Чл. 5.   1.Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Неутралност и безпристрастност
Чл. 6.  1.Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора.
            2.В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.

Поверителност
Чл.7    1. Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата. Всички бележки в процеса на работа се унищожават след приключване на медиацията.
    2. Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстотелствата, който са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора – предмет на медиациаята, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил.
Изключения правят :
При необходимост за нуждите на наказателния процес или са свързани със защитата на обществения ред.
При закрила на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице.
Разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиацията, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.


Предимствата на медиацията
Краткосрочност
Краткосрочно време за решаване на спора
Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от сложността .
 Икономичност
Таксата, която страните заплащат за медиация обикновено е по малка и изгодна в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един казус в продължение на месеци и години при започването на  съдебното производство.

Съдебното и арбитражното производство се развиват по строга формална процедура, предвидена в закон или правилник. Решението се взема въз основа на закона.
В съдебната и арбитражната процедура решението се взема от съдия или арбитър, а изхода ,не винаги е изгодно за една от страните, докато в медиацията се разглеждат интересите на всички страни.
Управлява се от страните
Процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни за страните.В медиацията решението се взема въз основа на личните нужди и бизнес интересите на страните.

Медиацията е неформална и гъвкава процедура. Етапите и начинът на провеждане зависят от вида на спора и нуждите на страните.


Как се стартира процедура за медиация:

1.Процедура по медиация стартира по инициатива на страните по спора,заедно или едностранно. Ако едната страна иска да стартира медиация се свързва с медиатор като полълва заявление и дава кординати за връзка с ответната страна/и. Медиаторът се свързва с друга/и страна/и. Ако от  страната/ ните  по спора също има съгласие за  участие в медиация, се организира първата среща. Ако няма съгласие, процедурата не започва.
За започване на медиация и двете страни задължително попълват заявление за медиация
 
2.При съгласиято от всички страни стартира процедура за медиация, като се поставя начална дата и продължава не повече от 6 месеца от дата определена в началото.

3.В зависимост от сложността на казуса, може да се предоставят документи на медиатора 3 дни преди началната среща.
 
4.Споразумение : съдържанието и формата на споразумението се определят от страните, като може да е писменна, устна или с нотариална заверка на подписите на страните по спора.

Правила в медиацията.


@Медиаторите не дават съвети или указания на страните как да разрешат спора си, нито им налагат обвързващо решение.

@ Медиаторите не отговарят за постигането на споразумение, нито за изпълнението на договореностите между страните.

@Страните приемат, че изходът от медиацията зависи от активното им участие и готовност за сътрудничество и че тя може да бъде прекратена от медиатора при липсата на воля за сътрудничество или за разрешаване на спора.

@  Медиаторите не отговарят за изготвянето или подаването на каквито и да е правни документи, включително за оформянето на споразумението между страните по начин, по който да бъда валидно и обвързващо за тях. Това е ангажимент на страните и техните адвокати.

Препоръки:

В зависимост от спора присъствието на юристи по време на медиацията от двете страни е препоръчително!
В първата среща по медиация обикновено се срещате с медиатора и другата страна заедно. В някои случаи може да се наложи медиатора  да се види със страните поотделно ,което води до по добро развитие на процеса в посока на споразумение на страните.
На срещите по медиация можете да присъствате заедно с адвоката си или да се съветвате с него между срещите по медиация.
ТАКСИ
Всички  такси се заплащат два дни преди датата на уговорената среща.
 Таксите не са обвързани с постигането на споразумение, нито с изпълнението му.
При постигане на споразумение не се дължи допълнителна такса.Изготвянето на сппоразумението е отделна от медиацията услуга.
Заплатените такси не подлежат на връщане след започване на първата сесия по медиация. В случай една от страните се откаже  преди  започването на първата сесия по медиация , таксата се връща , като се задържат 10 % от нея за административни разходи.

1. Регистрационна такса – 50 лв.
Предназначена е да покрие първоначалната обработка и обмен на документи и свързването със страните и се заплаща заедно със заявлението за медиация. Не подлежи на връщане при несъгласие на втората страна да участва в медиация. При заявление за медиация заедно от двете страни регистрационна такса не се дължи.
2. Такса за медиация при спорове с материален интерес
В зависимост от размера на материалния интерес:
- до 25 000 лв. – 160 лв. за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа,
- от 25 001 до 100 000 лв. – 220 лв. за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа,
- над 101 000 лв. – 300 лв. за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа + 0,5% от материалния интерес за цялата медиация.
- Допълнителни часове след 3-часовата сесия: стойността на сесията, посочена по-горе за съответния вид спор според интереса, разделена на 3.
3. Таксата за медиация при семейни спорове и спорове без материален интерес е 150 лв. за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа.
4. Таксите при усложнени спорове - с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при случаи от обществен интерес, и при други специфични казуси, подлежат на индивидуално договаряне.
5. Таксите се заплащат преди сесиите по медиация и са условие за започването им. В случай, че за постигане на споразумение се окаже необходимо медиацията да продължи повече от 3 часа, страните заплащат допълнителна сесия по медиация с продължителност, уговорена между тях и медиатора, но не повече от 3 часа. След изчерпване на 2 сесии по 3 часа страните и медиатора съвместно преценяват дали продължаването на медиацията би довело до желания резултат и дали е необходимо провеждането на още сесии.
6. Таксите за медиация включват: подготовката на медиацията, осигуряването на работно помещение и технически материали. Провеждането на сесиите се водят от медиатор – психолог. В зависимост от спецификата на случая може да са двама медиатори, медиатор –психолог и медиатор –юрист.Не се начисляват допълнителни такси за администриране, нито за участието на втори медиатор.
7. Таксите са общо за двете страни и се разпределят между тях поравно или според тяхна договорка.
8. Разходите се разпределят поравно между страните, или се поемат от страната, която е поискала дейността, с която са свързани разходите.


Медиация
Контакти
гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" 60
Мобилен: 0888 623 888
E-mail: office@psymediator.com


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2020, Всички права запазени. Защита на личните данни